Nedir

TAVAS « Türkiye Coğrafyası

Denizli iline bağlı bir ilçe, Yüzölçümü 2.072 kilometrekare, nüfusu 44.26 dir. İlçenin yüzeyi yer yer ormanlarla kaplı, dağlık alanlardan ibarettir. Tarım başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 8.047 nüfuslu Yarangüme kasabasıdır.

BUYYON « Bilim ve Sanat

Mikropların üremeleri için, birçok sun'i besi yerlerinin esasını meydana getiren ve bakteriyoloji lâboratuarlarında kullanılan maddelerden biri. Buyyon, yağ ve sinirlerinden ayrılan sığır etinin et makinesinde çekilmesi suretiyle hazırlanır. Yarım kilo ete bir kilo saf su eklenerek pişirilir. Su uçtuktan sonra, süzülür. Bu süzüntüye 10 gram pepton, 5 gram tuz ve 2 gram sodyum fosfat eklenerek yeniden buhar kazanında kaynatılır. Sürülerek balonlara konduktan ve sterilize edildikten sonra mikroplar için besi yerleri olarak kullanılır. Diğer bir deyimle “et suyu” olan buyyona, başka maddeler eklenmesi ile daha bir çok besi yerleri yapılabilir.

MERCAN DENİZİ « Dünya Coğrafyası

Avustralya'nın kuzeydoğunda bulunan bir deniz. Aslında Büyük Okyanus'un bir parçasıdır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Japonların Avustralya'yı elde etmek için yaptıkları saldırıda. Amerikalılar'ın deniz ve hava kuvvetleri ile yapmak zorunda kaldıkları büyük savaş, bu denizde olmuştu.

UYGURLAR « Tarih

Ortaçağ’da, Asya'da ileri bir medeniyet ve büyük bir devlet kuran Türk boyu. Kuzey Moğalistan'da yaşayan Uygurlar, Gök-Türklerin boyunduruğunda iken, bu devletin zayıflaması üzerine 740 yılından itibaren bağımsız bir devlet durumuna gelmişlerdir. Karabalgasun şehrini başşehir yapmışlar ve çeşitli Türk boylarını, kendi bayrakları altına toplamışlardır. Cengiz Han'ın Türk - Moğol İmparatorluğunu kurması üzerine, bu imparatorluk sınırları içine girmişler ve tarih sahnesinden, çekilmişlerdir.

Uygurlar, Budizmi din olarak kabul etmişler (bir bölümü de Mani dinini kabul etmişlerdir) ve şehirlerinde büyük bir medeniyet meydana getirmişlerdir. Aynı zamanda, 14 şekilden ibaret bir de alfabeleri vardır.

HABİL « Din

Din kitaplarından gelen menkıbeye göre, Adem ile Havva'nın ikinci oğulları. Kardeşi Kabil tarafından bir kıskançlık yüzünden öldürülmüş, böylece yine din kitaplarına göre, insanlığın ilk cinayeti işlenmiştir. Bu olay, sonradan resim, şiir hikâye, heykel şeklinde birçok sanat eserlerinin meydana gelmesine sebep olmuştur.

DEVRİMLERİMİZ « Toplum ve Toplum Yapısı

Kurtuluş Savaşından sonra, Türk toplumunun, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması için Atatürk'ün önderliği altında yapılan devrim hareketleri. Türk milleti, Kurtuluş Savaşı ile millî bir devlet kurmuştu. Bu devletin, her yönden medenî devletler seviyesine çıkarılmasını ülkü olarak alıyordu. Bu için eski müesseselerde canlılıklarını kaybetmiş olan gelenekleri bırakarak, bunların yerine millî bünyeye uygun, medeniyet dünyasının ortak bulunduğu müesseseleri almak suretiyle yeni millî gelenekler kurmak gerekiyordu. Bu düşünce ile, değişiklikler yapmak suretiyle Anayasa. 1928 yılında tam anlamı ile lâik bir hale getirildi. Daha önce Şubat 1926 da dünyanın en yeni kanunlarından İsviçre Medenî Kanunu Türk Medenî Kanunu haline getirilerek ve bizim toplum şartlarımıza göre düzenlenerek kabul edildi. Bu münasebetle, bütün hukuk mevzuatımız, Batıdakileri ne benzetilmiş oldu.Kadınlarımıza, siyasî ve sosyal haklar sağlayan kanunlar çıkarıldı.

Türk toplumunun Tazimattan önce başlamış olan kılık ve kıyafet hareketi de, şapkanın ve medeni dünyaca kabul edilmiş olan diğer kıyafet ve görgü usullerinin kabul edilmesiyle. Tekkeler kapatıldı. Hicri ve Rumi takvim bırakılarak Milâdi takvim alındı. Hafta tatili yapmak ve soyadı taşımak zorunluluğu kabul edildi. Eski yazılar bırakıldı. Medreseler kaldırılarak, bütün öğretim müesseselerinin Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması ile Türk nesillerini yetiştirmek yolunda büyük adımlar atıldı.

Bütün bu medenileşmemizle ilgili çabaların yanından Batı toplumlarında olduğu gibi, siyasî bir yönetim şekline, demokrasiyi tam ve normal hukuk düzeni içinde kabul etmemiz ile girişilmiş oldu.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy