Nedir

EMPRESYONİZM « Bilim ve Sanat

Fransızca “impression (tesir, intiba, izlenim)” kelimesinden alınmış bir akımın adı. Bu akımın adı, 1874 yılında, Manet , Monet , Pisaro , Sisley ve Cezanne'ın birlikte açtıkları bir resim sergisinde görüşmelerini yazan bir gazetenin Mannet'nin “impression” adlı tablosunda örnek alarak, bu ressamlar” “impressioniste” adı vermesinden çıkmıştır. Empresyonizmin başlıca hareket noktası ışıktır. Renkler, daha canlı olarak ve tabiattaki renklere uygun bir; şekilde verilir. Yapılan tablolar, masa başında yapılmış tablolardan çok, tabiat içinde yapılmış tablolar izlemini taşır.

HİPOTEZ « Bilim ve Sanat

Bazı olayların sebeplerini açıklamak için geçici olarak kabul edilen bir varsayım. Bütün deneyli olaylar, ilkin zihindeki bir tasarlama ile başlar. Bilgin ya da araştırıcı, zihnindeki bu tasarlama ile deneysel bir sonuca varabilmek, incelemek istediği olay hakkında bir sonuca vararak o olayın sebeplerini açıklamak, bir kanuna ulaşabilmek için, zihninde almak istediği sonucu, bir varsayım (bir hipotez, bir faraziye) olarak düşünür. Bu düşüncesine göre, deneylerini yaparak ya olumlu ya da olumsuz bir sonuca varır. İşte bazı olaylarla ilgili sebeplerin açıklanması için geçici olarak kabul edilen bu varsayım, hipotezi meydana getirir.

NAFTALİN « Kimya

Maden kömürü katranından elde edilen bir madde. Beyaz renkli kendine has özel kokulu, parlak kristal yapılı bir bileşiktir. Organik yapılıdır. Naftalinin, güve ve benzeri böceklere karşı öldürücü bir etkisi vardır. Bu sebeple hemen hemen bütün evlerde kullanılır. Naftalin ayrıca boya yapımında özellikle siyah boya yapımında kullanılır.

PLATİN « Kimya

Kimyasal bir eleman. Sembolü Pt, atom numarası 78, atom ağırlığı 195,23 tür. Asal metallerdendir. Tabiatte bileşik halde bulunmaz, hemen yalnız serbest halde bulunur. Platin cevheri adı verilen filizlerinde kendisine benzeyen Phodium,Osmiyum ve Palladium ile alaşımlar halinde bulunur. Bulunduğu yerler, Kolumbiya, Rusya, Güney Afrika ,Amerika Birleşik Devletleridir. Gri beyaz parlak, çok ince tel ve levha halinde getirilebilir bir metaldir. Kimyasal etkilere karşı direnci fazladır. Kimya endüstisinde ve süs eşyası olarak kullanılır.

DESTAN « Edebiyat

Bir savaşı kahramanlığı ya da bir aşk macerasını anlatan koşma biçiminde yazılmış manzum eser. Fakat, çoklukla “eski çağlarda kahramanlık menkıbelerini, Tanrıların kudretlerini, milletlerin büyük zaferlerini anlatan büyük eser” anlamında kullanılır.

Bu ikinci anlamında destan bir olayı ya da birçok olayları, hikâye tarzında ve manzum olarak anlatır. Kahraman, tarihte ün salmış, yaptıkları ve kendisi masallaşmış bir yiğittir. Bu yiğit, ırkının temel karakterlerini kendinde toplayan ve olağanüstü kudretlere sahip bir sembol halindedir.

Destanlar, ya sözlü gelenek halinde ve yazarı belli olmayan eserler halindedir, ya da belli bir şair tarafından kaleme alınmıştır.

Milletlerin edebiyat tarihinde, sözlü gelenek halinde devam ede gelen ve belli şairler tarafından yazılmış ünlü destanlar vardır. Türk edebiyatında, özellikle sözlü gelenek halinde devam ede gelen ünlü destanlar şunlardır: Alp Er Tunga destanı (Saka Türklerinin İranlılarla mücadelesini anlat, maktadır). Şu destanı (Safca Türklerinin Büyük İskender’le olan mücadelelerini anlatmaktadır.) Oğuz Kağan desta nı (Hun'ların büyük hükümdarı Oğuz Kağan'ın Orta Asya'da Türk birliğini ve Hun İmparatorluğu'nu kurması anlatılmaktadır). Bozkurt destanı (Göktürklerin dişi bir bozkurttan türedikleri anlatılmaktadır). Ergenekon destanı (Göktürklerin demirden bir dağı delerek çıkmaları ve büyük bir devlet kurmaları anlatılmaktadır. Dokuz Oğuz Üç Uygar destanı (Uygur'ların bir erkek kurttan türeyişleri anlatılmaktadır.) Göç destanı (Uygurların göçleri anlatıl, maktadır.)

Başka milletlerin ünlü destanları arasında şunlar bulunmaktadır: İlyada, Odisseus (Eski Yunanlıların), Şehname Farsların, Nibelungen (Germenlerin), Kalevala (Finlerin).

COSTA RİCA « Dünya Coğrafyası

Orta Amerika'nın güney bölümünde, Panama ve Nikaragua arasında bağımsız bir cumhuriyet. Yüzölçümü 51.000 kilometrekare, nüfusu 1.035.009 dir. Başşehri, San Jose şehridir. Dağlık bir yüzeye sahip olmakla beraber verimli toprakları vardır. Kahve, muz, şekerkamışı başlıca ürünlerindendir.

1530 yılından itibaren İspanyolların bir sömürgesi olarak yönetilmeğe başlayan Costa Rica, 1821 yılında çıkan bir ayaklanma ile Amerika Birleşik Devletlerinin bir parçası haline gelmiş, 1839 da tam bağımsızlığını kazanmıştır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy