Nedir

HAZİNE « Tarih

Paranın mücevherlerin ya da kıymetli eşyanın saklandığı yer. Osmanlı imparatorluğu zamanında, devlete ait paraların saklandığı yere de “hazine” adı verildiğinden, devlet parasının saklı bulunduğu yer anlamında kullanılmıştır.Osmanlı İmparatorluğu’nda, başlıca iki hazine bulunuyordu: iç hazine, dış hazine, Devlet hazinesi, hazine-i âmire adları da verilen dış hazine, devlete ait olan hazine idi. Bu hazine, devletin topraklarından elde edilen gelirlerden her çeşit vergilerden, devlete haraç ve, ren devletlerin gönderdikleri vergilerden cizyeden, savaşlarda elde edilen ganimetlerden devlete verilen hisseden meydana gelirdi. Maaşlı devlet memurları maaşları, kapıkulu askerleri maaşları, donanma giderleri ve devletle ilgili her çeşit giderler, bu hazineden karşılanırdı. Hazine-i hassa denilen iç hazine ise, padişahın şahsı ile ilgili olan hazine idi.

Dış hazineye gelen paralar ve giderler, defterdarın ve sadrazamın devamlı kontrolleri altında yönetilmekte idi.

Fakat sonraları, devletin gelir ve giderleri, daha çok düzene sokulmuş, bu işler, belli kanunlar çerçevesinde yürütülmeğe başlanmış ve Tazimatın ilânından sonra vatandaşların verdikleri her çeşit vergilerin doğrudan doğruya devlet hazinesine girmesi devlet işlerine ait bütün giderlerin hazine tarafından yapılması esası kabul edilmiştir.

Cumhuriyetin ilânından sonra da devletin her türlü gelir ve giderleri, Maliye Bakanlığının yönetimine verilmiştir.

ATEŞ « Kimya

Odun, kömür, ot gibi maddelerin yanması sırasında meydana gelen ışık ve ısı olayı.

KEÇİ « Hayvanlar

Geviş getirenlerden evcil bir hayvan. Yabanî olanları da vardır. Sütü ve kılları için yetiştirilir. Bazı bölgelerde eti de makbuldür. Erkeğine “teke”, yavrusuna “oğlak” denir. Kısa otları, ağaçların taze sürgünlerini yeni biten bütün yeşillikleri yer. Bu sebeple, ormancılık bakımından tehlikeli bir hayvandır.

Tiftik, kişmir gibi cinsleri, kılları bakımından pek makbuldür: Tiftik cinsi, ülkemize has hayvanlardan biridir. İç Anadolu bölgesinde yetiştirilir. Yününden “sof” adı verilen kumaş elde edilir.

KARINCAYİYEN « Hayvanlar

Tropikal Amerikada yaşayan bir memeli hayvan. Dişsizdir. İnce bir kamçı gibi bükülebilen ıslak ve yapışkan bir dili vardır. Bu dile yapışan karıncaları yiyerek geçinir.İki metreye kadar boyu olan büyük cinsleri bulunur .Kuyrukları çok tüylüdür.

YILDIZ « Astronomi

Güneş sistemi dışında bulunan ve pek uzakta olduğu için durağan gibi görünen gök cismi.Yıldızlar, görünümlerine göre başka bir deyimle verdikleri tayfa göre üç gruba ayrılırlar: 1 - Beyaz ya da mavimsi yıldızlar: Bunlar en geç ve en yeni olan yıldızlardır. 2 - Sarı yıldızlar: Orta yaşlı olarak kabul edilen yıldızlardır. 3 - Kırmızı yıldızlar: En eski ve en ihtiyar yıldızlardır.

Ay ışığı olmayan berrak gecelerde yığınları, Nebülöz, Samanyolu denilen varlıklardan ileri gelen lekeler görünür. Bu lekelerden en büyüğü Samanyolu olup Gök'ü kuşak gibi bir yandan öbür yanına kadar kaplar. Bu beyazlıklarda bazıları dürbünlerle incelendiği zaman binlerce yıldızı bir arada toplanmasından meydana geldiği görülür. Bu beyazlıklara Yıldız yığını denir. Yıldız yığınları görünen şekillerine göre; küresel yıldız yığınları, açık yıldız yığınları, ortak özel hareketli yıldız grubu olmak üzere üçe ayrılır. Küresel yıldız yığınlarının genel şekilleri küre gibidir. Görünen kürenin merkezinde yıldızlar çok yoğun olduğundan burası çok parlaktır. En iyi gözlenen yıldız yığınları bunlardır. Şimdiye kadar 86 tane gözlenebilmiştir. Açık yıldız yığınlarının ise şekilleri düzgün değildir. Yıldızların yoğunluğu merkeze doğru artar. Ortak özel hareketi olanların bu gruba dahil olup olmadıkları, özel hareketleri uzun uzadıya incelenerek bulunur.

DALGAKIRAN « Sözlük

Liman ağızlarında ya da iskele önlerinde, dalgaların zararlarından korunmak için yapılan set. Dalgakıran, özellikle işlek limanlarda, yük ya da yol gemilerinin ,kayıkların, iskeleye rahatça yanaşmasını, dalgaların etkisi altına düşmeden yolcuları ve yükleri boşalmalarını sağlamış olur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy