Nedir

MALATYA « Türkiye Coğrafyası

Malatya ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 84.162 dir. Şimdiki şehir, 120 yıl önce kurulmuştur. Asıl ve eski Malatya şimdikinin kuzeyinde, dağlar eteğinin ötesinde Milattan önce kurulmuştur. Denizden 900 metre yükseklikte kurulmuş bir şehir olan yeni Malatya Cumhuriyetten sonra oldukça gelişmiş ve bayındır olmuş şehirlerimizden biridir.

MALATYA İLİ

Doğu Anadolu Bölgesi İllerimizden biri. Yüzölçümü 12.622 kilometrekare, nüfusu 395.912 dir. Kuzeyinde Elazığ ve Erzincan, doğusunda Diyarbakır, batısında Sivas ve Maraş, güneyinde Adıyaman illeri bulunmaktadır. Yüzeyi, Doğu Anadolu Bölgesinde olduğu gibi dağlık alanlarla kaplıdır. Nurhak, Beydağı, Bozdağ il sınırlan içinde bulunan dağlardır. Yağış azdır, yazlar çok sıcak, kışlar soğuk geçer.

Tahıl ekimi, hayvancılık Malatya ilinin en önemli gelir kaynaklarındandır.

LAİKLİK « Devlet

Din ile dünya meselelerinin, siyaset ve hükümet işlerinin ayrı olması. Lâiklik, toplumla ilgili her konuda dini söz sahibi kabul etmez. Dini, her kişinin tek başına ve kendisine ait özel bir inancı olarak kabul eder. Devletin, dinle ilgili konularda söz sahibi olmamasını ister. Lâik bir toplumda, her vatandaş, dilediği dine bağlanmakta ve dinin gerekliliklerini yerine getirmekte serbesttir. Lâik bir toplumda, eğitim ve öğretim, vatandaşları ilgilendiren kanunlar, bu yönden değerlendirilir.

Din ile devlet işlerinin ayrılmağa başlaması ilkin XIX yüzyıl sonlarına doğru Fransa'da başlamıştır. Eğitim ve öğretimin lâik olması, kanunların laikleştirilmesi ile Fransa, ilk lâik devlet olmuştur. Türkiye'de ise lâiklik, Cumhuriyetle birlikte başlamıştır. Saltanatın kaldırılması, hilâfetin Türkiye sınırlan dışına çıkması, eğitim ve öğretimin, Millî Eğitim Bakanlığı kanalı ile laikleştirilmesi, kanunların, bu açı içinde düzenlenmesi, hep Cumhuriyetten sonra olmuştur. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti, lâik bir cumhuriyettir.

ÜNİVERSİTELERİMİZ « Eğitim

Türkiye'de, gerek Osmanlı İmparatorluğu zamanında, gerekse Anadolu Selçuklu Devleti zamanında, çeşitli bilim, kurumları, gerekli önemi görmüş müesseseler arasında yer almış; özellikle Osmanlı İmparatorluğu zamanında, bu bilim kurumları, padişahların ve devlet yöneticilerinin büyük ilgisini görmüştür.

Cumhuriyetin ilânından sonra, ilk ve orta dereceli okullarda yapılan devrim hareketlerinin yanı sıra, yüksek öğretim yapan bilim kurumları da, Cumhuriyet hükümetlerinden gereken önemi görmüştür. Her bakımdan büyük bir hızla gelişmekte olan medeni dünyanın, bilimsel bakımından da gidişine ayak uydurabilmemizi sağlayan bu bilim kurulları, gün geçtikçe çalışma kollarını ve bilim adamlarını genişletmekte, daha büyük imkânlarla, Türk yurduna, yüksek öğrenim görmüş aydın kişiler yetiştirmektedir.

Bugün Türkiye'de, şu üniversiteler bulunmaktadır :

1 - İstanbul Üniversitesi: Kuruluş tarihi en eski olan üniversitemizdir. Bilim kurumu olarak başlangıç tarihi, Fatih zamanında kurulan “Külliye” lere kadar uzanmaktadır. Bu bilim kurulu, yüzyıllar geçtikçe gelişmiş, İstanbul Darülfünunu haline gelmiş, 1933 yılından itibaren de İstanbul Üniversitesi adı ile çalışmasına devam etmiştir. Fakülteleri ile tam kuruluşlu bir üniversite özelliğindedir.

2 - Ankara Üniversitesi : Bu üniversitenin çeşitli fakülteleri, zaman aralıkları ile kurulmuştur. 1925 yılında kurulmuş olan Hukuk Mektebi 1936 da kurulan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 1943 te kurulan Fen Fakültesi 1945 yılında kurulan Tıp Fakültesi ile bir üniversite haline gelmiş daha sonraki yıllarda kurulan İlahiyat Fakültesi, Veteriner ve Ziraat Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi ile bilim kollarını genişletmiştir.

3 - Atatürk Üniversitesi : 1953 tarihinde kurulmasına karar verilmiş, bir üniversitedir. Merkezi Erzurum'dadır Fakülteleri tam olarak meydana gelmemiştir.

4 - Ege Üniversitesi : 1955 tarihinde İzmir'de kurulmuş olan bir üniversitedir. Ziraat ve Tıp fakülteleri bulunmaktadır.

5 - Teknik Üniversite : Merkezi İstanbul’da bulunan bir üniversitedir. İnşaat ve elektrikle ilgili teknik konularda öğretim yapan bir üniversitedir. Yüksek mühendis okulu'nun 1946 yılında kabul edilen bir kanunla üniversite öğretimi yapmağa başlaması üzerine kurulmuştur.

6 - Ortadoğu Teknik Üniversitesi : Merkezi Ankara'da olan, İngilizce dili ile öğretim yapan, UNESCO'nun teşebbüsü ile kurulmuş bir üniversitedir.

KUREYŞ « Din

Peygamber Muhammed'in bağlı olduğu kabile. Hicaz'da bulunan bu kabilenin, Peygamber İbrahim'in soyundan ürediği söylenir. Muhammed'in bu kabileden gelmesi, Kureyş'in bütün Müslümanlarca bilinmesini sağlamıştır.

ÇAY « Türkiye Coğrafyası

Afyonkarahisar iline bağlı bir ilçe. Nüfusu 22.388 dir. Genel olarak düzlük alanlardan ibarettir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Tarım ve hayvancılık oldukça gelişmiştir. Buğday, şeker pancarı ve haş haş ekimi önemlidir. İlçe merkezi 7.289 nüfuslu Çay kasabasıdır.

MATERYALİZM « Felsefe

Yalnız maddî olan insanı kabul eden ruhu kabul etmeyen bir felsefe mesleği. İnsanın ruh ve beden olmak üzere iki varlığa sahip olduğunu ve bu varlıklardan ruhun bedene üstün olduğunu kabul eden Spritüalistlerin karşıtı olarak Materyalistler yalnız maddî olan insanı kabul ederler ve insanda çeşitli organların çeşitli fonksiyonlar yaptıklarını ileri sürerler (ciğerlerin nefes alması beynin düşünmesi gibi). Bedenin de ruha hâkim olduğunu kabul ederler. Materyalistlere göre insan tabiat kanunlarına uyan maddî bir varlıktır. Böylece materyalizm ruhun varlığını, devamını kabul etmediği gibi Tanrı'nın varlığını da kabul etmez.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy