Nedir

KARADAĞ « Dünya Coğrafyası

Balkan yarımadasında Yugoslavya ile Arnavutluk arasında bulunan ve Venedik körfezinde de bir miktar kıyısı bulunan dağlık, taşlık bir memleket. Sarp arazisinin özelliğinden dolayı hayli eski zamanlardan beri küçük bir prenslik halinde oldukça bağımsız yaşamış, Osmanlılığın istilâ devirlerinde Bosna eyaletine bağlı bir kaza haline getirilmişti. Bununla beraber ortadaki prenslik idaresi Vladika denilen metropolittik şekline, çevrilerek oldukça nüfuzlu varlığın muhafaza etmişti. Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa'da zayıflamaya başladığı zamanlarda öteki Balkan milletleri gibi Karadağ'da da kıpırdamalar ve isyanlar baş göstermiş, nihayet Rus çarlığının yardımıyla 1878 Berlin Muahedesi bu küçük ülkenin bağımsız bir prenslik haline getirilmesini kabul etmişti. Balkan Savaşı sonunda 1910 da Karadağ bir küçük krallık oldu ve Prens Nikola kral olarak ilân edildi. Birinci Dünya Savaşı sonunda 1919 da Yugoslavya ile birleşerek krallık ortadan kalkmış oldu. Bağımsız bulunduğu zaman 14.200 kilometrekare yüzeyi ve 200.000 nüfusu vardı. Başkenti de bizim Çetine dediğimiz Çetinje kasabası idi. Karadağlılar Güney İslâvlarındandırlar. Ortodoks mezhebine mensup, iri yarı ve hayli ilkel insanlardır.

MİTHOLOGİA « Bilim ve Sanat

Yunanca “mithos masal”, “logos, bilgi” kelimelerinden gelme, efsaneler bilgisi anlamında bir deyim. Mithologia bir millet tarafından icat edilen efsanelerin, tümünü içine alan bir deyim olduğu gibi, bu bilime verilen bir addır.

Her milletin bir mithologia'sı (bu kelime Türkçede çoklukla mitoloji şeklinde kullanılır) vardır. Bu mithologio, o milletin dinî inançlarının ve duygularının bir görünüm şekli olmakla beraber, dinden ayrıdır. Fakat, her dinin de bir mithologia'sı vardır. Tanrıları, insan şeklinde tasavvur eden bu efsaneler, en eski dinlerde de vardır.

Mithologia'nın oluşumu üzerinde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bunların içinde en doğrusu, insanların anlayamadıkları kuvvet ve olayları, beşerî bir şekilde açıklayan bir takım efsaneler ve masallar icat etmeleridir.

Şimdiye kadar en çok incelenmiş ve sanatta en önemli yeri kaplamış olan mtihologia, Yunan mithologia'ısdır. Türklerde Mithologia : En eski Türk efsanelerine ait bilgi, ancak Çin kaynaklarında yer almaktadır. Çin tarihleri. Gök Türkler ve Uygurlar hakkında önemli efsaneler kaydederler? Bunlarda “kurd” un önemli bir yer kapladığı görülür. Eski Türklerde “totem” olduğu anlaşılan kurdun tasviri bayraklarda ve çeşitli işaretlerde yer almıştır.

Daha sonraları Oğuz Türklerinde av hayvanları totem olmuştur. Oğuzlar zamanındaki efsaneler, “Oğuzname” adlı bir kitapta nakledilmiştir. Oğuz Han, Alp Ertunga, bu efsanelerin kahramanlarındandır.

OTUZ BİR MART AYAKLANMASI « Tarih

31 Mart 1325 (13 Nisan 1909) Salı günü İstanbul'da Dördüncü Avcı Taburu'nun ayaklanmasına verilen ad. O sabah Taşkışla'dan hareket ederek Osmanlı Meclis-i Mebusan'ını kuşatan ve sayıları altı bin kadar olan başkaldırıcılar, “Şeriatın uygulanmasını, sadrazamın, ikinci fırka komutanının, Taşkışla komutanının ve Meclis Başkanı Ahmet Rıza Beyin istifa ettirilmeleri, bu harekete katılan askerlerin hiç birinin kılına bile dokunulmamasını” istiyorlardı. Bu başkaldırıcılara, ellerinde yeşil bayraklarla softalar ve medrese öğrencileri de katılmışlardır. Bu arada, Lâzkiye milletvekili Emin Arslan, Tanin Başyazarı Hüseyin Cahit'e benzetilerek öldürülmüş, (Bahriye nazırı Rıza Paşa yaralanmış, Adliye nazırı Nâzım Paşa da öldürülmüştü. Halktan ve askerlerin içinden de ölenler, yaralananlar vardı.

öğleden sonra, başkaldırıcıların istediğinin yerine getirildiği, hükümetin istifa ettiği, Tevfik Paşa'nın sadrazam olduğu, bahriye nazırlığına da Ethem Paşanın getirildiğinin bildirilmesi üzerine, başkaldırıcılar yavaş yavaş kışlalarına çekilmişlerdir.

Ertesi gün Selanik'te İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin düzenlediği bir mitingde İstanbul'da meydana gelmiş olan bu olayın, bir gericilik olayı olduğu üzerinde durulmuş, bu hareketi bastırabilmek için gönüllü toplanmasına başlanmıştır. Zamanın ileri ve aydın subaylarının katılması ile kurulmuş olan ve “Hareket Ordusu” adını alan ordu, ertesi gün (11 Nisan 1909) da İstanbul'a gelmiş, sıkıyönetim ilân edilmiş, yeni bir kabine kurulmuş ve olaya katılmış olanlar yakalanarak idam edilmişlerdir.

İZMİT KÖRFEZİ « Türkiye Coğrafyası

Marmara denizinin doğu kıyılarında Danca'dan uzanan bir burunla Yalova’nın doğusundaki burun arasında bağlı, yan ,uzun bir deniz girintisidir. Çeşitli yerlerinde darlaşmalar ve genişlemeler gösterir. Boyu 50, en geniş yerinde eni 10 kilometredir. Ağzı batıya doğru açık olduğundan , lodos rüzgârlarının devamlı etkisi altındadır. Bu sebeple körfezde devamlı dalgalanma olmaktadır.

BİTKİ SİSTEMATİĞİ « Bitkiler

Ortak özellikte olan, birbirlerine benzeyen, benzer karakterleri olan bitkilerin bir araya getirilmesi ile meydana gelen sınıflandırma. Dünyadaki hayvan ve bitkilerin çokluğundan doğan bu ihtiyaç sonucu, bütün bitkileri, başlıca, karakterleri ile tanımak imkânı sağlanmıştır.

Bitkiler dört şubeye ayrılır : Talli bitkiler. Kara yosunları, Eğreltiler (bunlar çiçeksiz bitkilerdir); Tohumlu bitkiler (bunlar çiçeklidir)

DÜELLO « Dünya Tarihi

Eskiden bazı ülkelerde bir hakareti kanla temizlemek için iki kişi arasında ve şahitler önünde yapılan silâhlı çarpışma. Eski çağlarda iki kişi arasında ve herkesin önünde yapılan silahlı çarpışmalar, savaşlara başlarken, dâvâlı şefler arasında bir gösteriş çarpışması şeklinde ya da savaşı kızıştırmak için yapılırdı. Şahıslar arasındaki çeşitli anlaşmazlıkları düello ile ve meşru bir şekilde halletmek şekline, Orta çağın derebeylik devrinde rastlanır. Bu çağda salgın bir hal alan düello, bir âdet ve moda haline gelmiş, özellikle XVII. yüzyıl Fransasında aristokrat ailelerin pek çok kaybına sebep olmuştur. Sonradan düello yapmak, hükümetler tarafından yasak edilmiş, böylece, bu keyfi adam öldürmenin önü alınmıştır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy