Nedir

BOZKURT « Mitoloji

Göktürk soyunun ve Uygur Türklerinin oluşumları ile ilgili efsanelerde sözü edilen önemli bir mitolojik unsur. Çin kaynaklarında ve başka kaynaklarda rastlanan söylentilere göre, Göktürklerin ilk hakanı Aşina, bir dişi kurttan türemiştir. Uygurlar da, Çin kaynaklarına göre, bir bozkurtla bir Hun prensinden meydana gelmiştir. Aynı kaynaklar, Cengiz soyunu da, bozkurda bağlarlar.

Türk ulusları, ulus şekline girince, bu kurt, kurt şeklinde gökten inen Tanrı, ışık sayılmağa başlanmıştır.

Türklerin Bozkurt totemine, Bozkurt destanında, Ergenekon destanında ve başka destanlarda rastlanır. Bu destanlardan en önemlisi olan Ergenekon destanına göre, bir baskın sonunda hileyle kılıçtan geçirilen Türkler’den yalnız bir genç, karıları ve çocukları ile kurtuldular. Aşılmaz dağlarla çevrili verimli bir ovada yerleştiler. Yıllar geçtikçe kuvvetlendiler, çoğaldılar. Türk soyu, eski gücünü kazandı. Günün birinde, bu yerlere sığmadıkları için bir çıkış yeri ararlar; bir bozkurdun yol göstericiliğinde ve hakanları Börteçine'nin (Bozkurt) önderliğinde, Ergenekon dan çıkarlar.

GERMENCİK « Türkiye Coğrafyası

Aydın iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 422 kilometrekare, nüfusu 28.983 dür. İlçenin yüzeyi kuzeyde ormanlarla kaplı yamaçlardan, güneyde çok verimli ve geniş ovalardan meydana gelmiştir. Geniş tarla ekimi, kazanın başlıca gelir kaynağını meydana getirmektedir.İlçenin merkezi 4.979 nüfuslu Germencik kasabasıdır.

AMPER « Fizik

AMPER KANUNLARI

Oersted, elektrik akımının mıknatıslara yaptığı etkileri keşfettikten sonra, Ampere, 1820 yılında elektroteknik'i ilgilendiren “Amper Kanunu” nu ileri sürmüştür. Bu kanuna göre:

1 - Aynı yönlü iki paralel akım birbirlerini çekerler,

2 - Ters yönlü iki paralel akım birbirlerini iterler.

3 - Aynı yönlü çapraz iki akım bir birlerini çekerler.

4 - Ters yönlü çapraz iki akım birbirlerini iterler.

DOMİNYON « Yönetim Şekilleri

Britanya Milletler Topluluğu (Commonwealth) nun kendi kendini yöneten bir üye devleti. Dominyonların hukuki durumu ve bunların devlet olup olmadıkları, öteden beri bir tartışma konusu olmaktadır. Hukukî bakımdan dominyonlar, egemenliğin her türlü nimetlerinden ve haklarından faydalanırlar. Kanunlarını yapan parlâmentoları, güvenliklerini sağlayan orduları vardır. Devletler hukuku haklarından faydalanırlar, savaş ve barış yapmak yetkilerine sahiptirler. Birleşmiş Milletlerde temsil edilirler. Bu duruma göre her dominyon bir devlet sayılabilir. Böylece devlet sayılan dominyonlar, İngiltere kralını (ya da kraliçesini) kendi hükümdarları olarak tanırlar. Belli zamanlarda dominyon başbakanlarının birleşmesi ile toplanan İmparatorluk Konferanslarında müşterek işler görüşüldüğüne göre, dominyonların durumu bir çeşit konfederasyon federal bir başşehir ve müşterek kanunlar olmadığına göre, birlik kuvvetinin ve tesanütün verdiği fayda ve karşılıklı menfaat prensibine dayanan özel bir şekildir.

TAPINAK « Din

Puta tapanların ve çok Tanrılı dinlerin Tanrıları adına ibadette bulunmak için yaptıkları binalara verilen ad.İlkel dinlerde görülen yapılardandır. Hıristiyanlıkta, ibadetlerin yapıldığı yerler, kilise ve camilerdir. Tapınaklarca, çoklukla, tapılan Tanrı heykelleri ve Kutsal bilinen şeylerin heykelleri, anıtları bulunurdu. Yunan ve Roma tapınakları, en ünlü olan tapınaklar arasındadır.

BALTALİMANI ANTLAŞMASI « Tarih

Mustafa Reşit Paşa'nın Hariciye Nazırlığı sırasında 16 Ağustos 1838 de İngiltere ile imza edilen ticarî antlaşma. Mustafa Reşit Paşa'nın Baltalimanın daki yalısında imza edilen bu antlaşmadan başka Belçika, Fransa ve Rusya ile imza edilen antlaşmalar da vardır. Fakat en önemlisi, İngiltere ile imza edilen antlaşmadır. On maddelik olan bu antlaşmada, iki devlet arasındaki ticaret bağlantıları, İngiltere'nin ekonomik çıkarlarına uygun olarak düzenlenmektedir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy